Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

INTERŠTANDARD IHS 2004 - Triá

 

Články » INTERŠTANDARD IHS 2004 - Triá   Vytisknout tuto stránku 

INTERŠTANDARD IHS 2004 - Triá

Publikováno: 26.06.2008 • Autor: © Tokuschew • Rubrika:

Milí chovatelia gupiek!
Už v medzivojnovom období využívali obdivovatelia rôznorodosť gupiek na usporadúvanie súťaží. „Pravidlá hodnotenia“ vystavovatelia väčšinou nepoznali, často sa dohodli pred začiatkom súťaže.
Po vyšľachtení diverzných štandardných foriem a po založení spolkov chovateľov gupiek sa prišlo na to, že pre realizáciu medzinárodných výstav sú potrebné záväzné pravidlá. Pravidlá hodnotenia museli byť prehľadné a vyvážené, so správnych dôrazom na detail príp. ostatné kritériá, z toho vyplývala rovnosť šancí medzi vystavovateľmi, ale aj medzi jednotlivými štandardmi.
Dr. O.M. Storzbach poznal genetické možnosti, ktoré sa ponúkali pre ďalší vývoj gupiek a vytvoril štandardné dielo, ktoré nezodpovedalo iba všetkým týmto požiadavkám, ale bolo aj základom pre systematické šľachtenie gupiek, ako ho poznáme dnes.
Tieto štandardné pravidlá sa v dôsledku spolkov rôznych krajín, zodpovedajúc ich poňatiu šľachtenia gupiek sčasti modifikovali, sčasti ale aj podstatne zmenili.
To bolo pri rozrastajúcej sa medzinárodnej spolupráci, obzvlášť pri európskych majstrovstvách neúčelné a všetci zúčastnení vyjadrili túžbu po jednotnom štandarde.
Takto vzniklo iniciatívou rakúskej spoločnosti gupiek v roku 1981 vypracovanie „interštandardu“ (IHS 81). K tomu pribudli v priebehu času odsúhlasené zmeny. To sa týka aj zásad pre realizáciu európskych majstrovstiev chovateľov gupiek a medzinárodných výstav. Ďalej vzniklo medzinárodné kuratórium chovateľov gupiek (IKGH).
Hoci v dôsledku rôzneho poňatia sa museli znovu robiť kompromisy, IHS môžeme predsa len chápať ako vydarenú modifikáciu Storzbachovho štandardu, aj keď posledne boli určité regulácie nevyhnutné, zabrániť jednotlivým znakom prešľachtenia a stanoviť, že šľachtenie gupiek sa bude aj v budúcnosti rozvíjať v rámci estetických hraníc.
Tento štandard 2004 je najnovším prepracovaním podľa záverov zo zasadnutia IKGH z 29 až 31. 10. 2004 v Rusave.

(Poznámka: Vyššie uvedeným „tučným“ typom písma sú v ďalšom texte vyznačené zmeny, resp. doplnky podľa záverov zo zasadania IKGH z 29. až 31.10. 2004 v Rusave oproti verzii Interštandardu 1995 v znení doplnkov a úprav z roku 1999)


Interštandard „IHS“

1. Zásady
2. Interštandardom sa chápu všeeurópske ideálne predstavy určitých typov gupiek, ktoré sú definované charakteristickými znakmi.
3. Tento Interštandard predstavuje cieľ, o ktorý sa v súčasnosti usilujeme,  v rámci ktorého európski chovatelia uplatňujú svoje osobné chovateľské ciele a medzinárodne hodnotia.
4. Používanie tohto Interštandardu je každému pokiaľ sa naňho výslovne odvoláva, voľne k dispozícii.
5. Zmeny tohto Interštandardu musia byť uskutočnené 2/3 väčšinou. Zmeny sa môžu nahlásiť písomne alebo počas zasadnutia IKGH.
6. Hlasovacie právo majú iba tie organizácie, ktoré sú členmi IKGH. Hlasovacie právo sa riadi podľa obchodného poriadku IKGH.
7. Hlasovanie prebieha písomne s rovnakou záväznosťou (ako pri hlasovaní fyzickom)
8. Interštandard môže používať a rozširovať každá akvaristická organizácia
9. Všeobecné znaky
10. Podstatným znakom tohto štandardu a pravidiel posudzovania je presné posúdenie jednotlivostí, pretože exponáty vrcholového chovu gupiek sa v dôsledku šľachtenia vyznačujú do najmenšieho detailu.
11. Celkový dojem sa nehodnotí, pretože by mohol pri presnejšom pozorovaní skresliť skutočne docielený výsledok.
12. Cieľom musí byť dosiahnutie štandardných foriem vo všetkých oblastiach.
13. Pevne stanovenými tvarmi tela a plutiev, ako aj vzájomným pomerom ich veľkostí sa v dostatočnej miere zabezpečili optimálne proporcie.
14. Bodové rozdelenie
Dĺžka Tvar Farba Celkom
Telo 8 8 12 28
Chrbtová plutva 5 8 10 23
Chvostová plutva 10 20 14 44
Vitalita (spôsob plávania) 5
S p o l u 100

15. Hodnotenie vychádza predovšetkým z dočasného opisu štandardnej formy, v spornom prípade je platná kresba.
16. Hodnotia sa kompletné kolekcie. Pri kolekciách, ktoré prídu kompletné, ale v ktorých ryba uhynie, prináleží rozhodnutie vedúcemu výstavy.
17. Kolekcia pozostáva z počtu rýb požadovaných v ohlásení výstavy, zhodujúcich sa vo všetkých znakoch.
18. Odchýlky dostanú bodovú stratu. Výrazné odchýlky (odlišné základné farby, rozličné krycie farby, rozličné tvarové štandardy) vedú k diskvalifikácii. O diskvalifikácii rozhodne kolektív posudzovateľov a vedúci výstavy.
19. Posudzovatelia nie sú viazaní iba na štandardom predpísané body a stratové body. Pri dĺžkach, veľkostiach, uhloch či farbách ležiacich medzi hranicami môžu prideliť iné, tomu zodpovedajúce body, resp. bodovú stratu.
20. Pri každom udelení bodov je potrebné vyhľadať priemernú hodnotu posudzovaného znaku každej kolekcie.
21. Ak napr. istý znak vykazuje v kolekcii rozdiely, je potrebné hodnotiť ho pri každej rybe osobitne, pridelené body sčítať a deliť počtom rýb.
22. Tento postup zaručuje, že celá kolekcia nebude pre jeden znak, zvlášť výrazný pri jednej rybe nadhodnotená, resp. v negatívnom zmysle obdrží stratových bodov priveľa.
23. Telo
24. Telo je východiskovou základňou a vzťažným bodom pre hodnotenie rozličných iných kritérií.
25. Dĺžka tela sa stanovuje odhadom.
26. Všetky ostatné dĺžky a veľkosti sa orientujú výlučne podľa ich pomeru k dĺžke tela či výške tela.
27. Dĺžku tela meriame od špičky úst po prvý lúč chvostovej plutvy. Minimálna dĺžka tela nemá byť menšia ako 20 mm pri veľkoplutvých, 19 mm pri mečíkatých a 18 mm pri krátkoplutvých.
28. Forma má byť síce silná, ale typu zodpovedajúco jemná.
29. Najväčšia výška odhadovaná v najvyššom bode tela má predstavovať ¼ dĺžky.

30. Hodnotenie dĺžky tela:
30.a veľkoplutvé, bod 209
26 mm 8 bodov
24 mm 6 bodov
22 mm 3 body
20 mm 1 bod
menej žiadny bod, ale ani žiadna diskvalifikácia
viac ako 26 mm do 3 bodov zrážka

30.b mečíkaté, bod 210
25 mm 8 bodov
23 mm 6 bodov
21 mm 3 body
19 mm 1 bod
menej žiadny bod, ale ani žiadna diskvalifikácia
viac ako 25 mm do 3 bodov zrážka

30.c krátkoplutvé, bod 211
24 mm 8 bodov
22 mm 6 bodov
20 mm 3 body
18 mm 1 bod
menej žiadny bod, ale ani žiadna diskvalifikácia
viac ako 24 mm do 3 bodov zrážka


31. Príklady mínusových bodov pre tvar tela:
Ťažkopádny až -5 bodov
Príliš hrubý chvostový násadec až -2 body
Príliš ploché telo (pôsobí prepadnuto) až -4 body
Guľatý chrbát až -2 body
Silne ovisnutý až -5 bodov
Kolekcie vykazujúce chorobné zmeny (hrbaté, vyhreznutý chrbát, znetvorená chrbtica a pod.) nehodnotíme - Diskvalifikácia.
Celkový počet stratových bodov nesmie prekročiť 8.
32. Plutvy
33. Hodnoteniu plutiev pri vrcholových gupkách prináleží veľký význam.
34. Tvar plutiev je vždy určujúcim znakom pre zaradenie do jednotlivých štandardov a skupín.
35. Sú tri skupiny vysokošľachtených gupiek, ktorých charakteristika tkvie vo forme chvostovej plutvy. Jednotlivo sú to skupiny veľkoplutvých, mečíkatých a krátkoplutvých.
36. Najdôležitejším kritériom pre posudzovateľa sú chvostové plutvy. Ich miery nie sú merateľné v zvyčajnom zmysle, ale sú určené istými pomermi k mieram tela.
37. Pre hodnotenie tvaru plutiev je určujúci príslušný štandard, pričom sa posudzovatelia nemajú orientovať podľa najlepšej kolekcie výstavy, ale výlučne podľa ideálneho obrazu tvaru plutiev štandardu.
38. Základné a krycie farby
39. Krycej farbe sa prisudzuje veľký význam. Pri gupkách rozlišujeme základnú farbu a kryciu farbu (vzor). Pre farbu tela a plutiev je pridelených až 36 bodov.
40. Základná farba a krycia farba (vzor) sa hodnotia spoločne ako celok.
41. Hodnotenie základnej a krycej farby (vzoru) vychádza z rovnakých podmienok, preto je potrebné dbať na druh svetla a obkolesujúce farebné plochy (napr. zadnej steny).
42. Krycou farbou pri gupkách je všetko, čo sa odlišuje od v súčasnosti uznaných základných farieb (prírodnej šedej, zlatej, blond, modrej, pink, albino, bielej krémovej a striebornej). Snakeskin, filigrán a Viedenský smaragd sa považujú za všeobecne známe vzory.
43. Pri krycej farbe (vzore) rozlišujeme a hodnotíme dve hlavné kritériá:
43.a krytie plochy, t.j. podiel krycej farby (vzoru) na ploche,
43.b kvalitu farby. Kvalitou vzoru je harmonická súhra všetkých farieb, pričom sú žiaduce intenzívne (výrazné) a pastelové farby s dostatočnou sýtosťou a zreteľným oddelením napr. pri vzore kladieme dôraz na jeho dostatočnú uzavretosť a páčivú farbu.
44. Príklady bodovej straty
45. Hodnotenie krycej farby (vzoru) tela
100 % krytá plocha bez straty
75 % krytá plocha -4 body
50 % krytá plocha -7 bodov
25 % krytá plocha -10 bodov
0 % krytá plocha -12 bodov
Nedostatočná kvalita krycej farby (vzoru) až -5 bodov
Celkový súčet mínusových bodov nesmie prekročiť hranicu 12.
46. Pri recesívnych kolekciách (s výnimkou blond) je možné k vyhľadaným bodom za farbu tela pridať až 5 dodatkových bodov, pričom maximálny bodový zisk nesmie prekročiť 12.
47. Hodnotenie farby chrbtovej plutvy
100 % krytá plocha bez straty
75 % krytá plocha -4 body
50 % krytá plocha -6 bodov
25 % krytá plocha -8 bodov
0 % krytá plocha -10 bodov
Nedostatočná kvalita sfarbenia až -4 body
Celkový súčet mínusových bodov nesmie prekročiť hranicu 10.
48. Hodnotenie farby chvostovej plutvy
100 % krytá plocha bez straty
75 % krytá plocha -6 body
50 % krytá plocha -9 bodov
25 % krytá plocha -12 bodov
0 % krytá plocha -14 bodov
Nedostatočná kvalita sfarbenia až -6 bodov
Celkový súčet mínusových bodov nesmie prekročiť hranicu 14.
49. Vitalita (plávanie)
50. Je to schopnosť ryby plávať prirodzene, dokumentovaná životnosťou a nerušeným správaním. Za to je možné udeliť až 5 bodov.
51. Osobitne hodnotené znaky 12 uznaných tvarových štandardov, ktoré sa posudzujú podľa nasledovných definícií52. Vejárovitý = štandard č.1
53. Chvostová plutva má tvar predĺženého trojuholníka, zvierajúceho s telom uhol 45°.
54. Ideálnu dĺžku tvorí 10/10 dĺžky tela.
55. Hrany sú rovné, prechody môžu byť mierne zaoblené.
56. Chrbtová plutva je štíhla, vpredu stúpa kolmo a hrotom siaha ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
57. Chvostová plutva.
58. Hodnotenie dĺžky:
10 /10 dĺžky tela 10 bodov
8 /10 dĺžky tela 8 bodov
7 /10 dĺžky tela 5 bodov
6 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 10/10 dĺžky tela až -3 body

59. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Uhol 45 ° bez straty
Uhol 35 ° -2 body
Uhol 30 ° -4 body
Uhol menej ako 30 ° 0 bodov
Uhol 50 ° -4 body
Uhol viac ako 50 ° -8 bodov
Zadná hrana zjavne konvexná/konkávna až -2 body
Zadná hrana šikmá až -4 body
Zadná hrana ozubená, defektná až -5 bodov
Horná a dolná hrana v nerovnakom uhle až -5 bodov
Horná a dolná hrana konvexná/konkávna až -5 bodov
Bočné hrany so schodovým efektom, alebo inými chybami až -2 body
Hroty príliš zaoblené až -2 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
60. Chrbtová plutva
61. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

62. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.63. Deltovitý = štandard č.2
64. Chvostová plutva má tvar predĺženého trojuholníka, zvierajúceho s telom uhol 70°.
65. Ideálnu dĺžku tvorí 8/10 dĺžky tela.
66. Hrany sú rovné, prechody môžu byť mierne zaoblené.
67. Chrbtová plutva vpredu stúpa kolmo, ďalej je široká, na konci zaoblená a siaha ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
68. Chvostová plutva.
69. Hodnotenie dĺžky:
8 /10 dĺžky tela 10 bodov
7 /10 dĺžky tela 8 bodov
6 /10 dĺžky tela 5 bodov
5 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 8/10 dĺžky tela až -3 body

70. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Uhol 70° a viac bez straty
Uhol 65° -1 bod
Uhol 60° -3 body
Uhol 55° -5 bodov
Uhol menej ako 55° -8 bodov
Zadná hrana zjavne konvexná/konkávna až -2 body
Zadná hrana šikmá až -4 body
Zadná hrana ozubená, defektná až -5 bodov
Horná a dolná hrana v nerovnakom uhle až -5 bodov
Horná a dolná hrana konvexná/konkávna až -5 bodov
Horná / dolná hrana ozubená či defektná až -2 body
Hroty príliš zaoblené až -2 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
71. Chrbtová plutva
72. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

73. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.74. Závojovitý = štandard č.3
75. Horné a dolné hrany chvostovej plutvy tvoria krivky, ktoré prebiehajú tak, že plutva dosahuje najväčšiu šírku v 3/4 svojej dĺžky.
76. Ohraničenie zadnej hrany je konkávne, dĺžka predstavuje 8/10 dĺžky tela, avšak nemá byť menšia ako 5/10.
77. Ideálna šírka predstavuje ¾ jej dĺžky.
78. Chrbtová plutva je zaoblená a siaha ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
79. Chvostová plutva.
80. Hodnotenie dĺžky:
8 /10 dĺžky tela 10 bodov
7 /10 dĺžky tela 8 bodov
6 /10 dĺžky tela 5 bodov
5 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 8/10 dĺžky tela až -3 body

81. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Výška plutvy väčšia ako 4/4 jej dĺžky až -5 bodov
Výška plutvy menšia ako 3/4 jej dĺžky až -8 bodov
Zadná hrana nekonkávna až -10 bodov
Silné ozubenie či defekty až -5 bodov
Horná a dolná hrana nekonvexná až -10 bodov
Hroty príliš zaoblené až -4 body
Horná a dolná hrana ozubená či defektná až -2 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
82. Chrbtová plutva
83. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

84. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.


85. Vlajkovitý = štandard č.4
86. Chvostová plutva má tvar obdĺžnika, ktorého dĺžka predstavuje 8/10 dĺžky tela.
87. Ideálna šírka predstavuje 4/10 dĺžky tela.
88. Začiatok plutvy je zaoblený.
89. Najmenšia dĺžka je 6/10 dĺžky tela, minimálna šírka ako najväčšia výška tela.
90. Chrbtová plutva je hrotitá a siaha ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
91. Chvostová plutva.
92. Hodnotenie dĺžky:
8 /10 dĺžky tela 10 bodov
7 /10 dĺžky tela 6 bodov
6 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 8/10 dĺžky tela až -3 body

93. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Zadná hrana konkávna/konvexná až -2 body
Zadná hrana šikmá až -4 body
Zadná hrana silne ozubená či defektná až -5 bodov
Vodorovné hrany nerovnobežné až -10 bodov
Vodorovné hrany defektné až -2 body
Hroty príliš zaoblené až -4 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
94. Chrbtová plutva
95. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

96. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.
97. Dvojitý mečík = štandard č.5
98. Základný tvar chvostovej plutvy je oválny s mečíkovite predĺženými hornými a dolnými lúčmi.
99. Dĺžka mečíka sa rovná dĺžke tela.
100. Vonkajšie hrany zvierajú uhol 30°.
101. Časť plutvy medzi mečíkmi nesmie tvoriť viac ako 4/10 dĺžky tela, ale môže byť bez zafarbenia.
102. Chrbtová plutva je štíhla, vpredu stúpa kolmo, zahrotený koniec siaha až ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
103. Chvostová plutva.
104. Hodnotenie dĺžky:
10 /10 dĺžky tela 10 bodov
8 /10 dĺžky tela 6 bodov
6 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 10/10 dĺžky tela až -3 body

105. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Uhol 30° a viac bez straty
Uhol 25° -3 body
Uhol 20° -7 bodov
Uhol 15° -10 bodov
Uhol menší ako 15° -12 bodov
Nerovnaká dĺžka mečíkov až -5 bodov
Nerovnaká šírka mečíkov až -2 body
Nerovnaký uhol mečíkov až -5 bodov
Pokrivené mečíky až -5 bodov
Chyby hrán až -2 body
Chyby v chvostovom násadci až -2 body
Plutva medzi mečíkmi dlhšia ako 4/10 dĺžky tela až -2 body
Mečíky príliš široké až -3 body
Chyby v ovále plutvy až -5 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
106. Chrbtová plutva
107. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

108. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.109. Horný mečík = štandard č.6
110. Základný tvar chvostovej plutvy je oválny s mečíkovitým predĺžením horných lúčov.
111. Dĺžka mečíka sa rovná dĺžke tela a jeho horná hrana zviera s telom uhol 15°, resp. je s osou tela súbežná
112. Základný ovál plutvy medzi mečíkmi nesmie tvoriť viac ako 4/10 dĺžky tela, ale môže byť bez zafarbenia.
113. Chrbtová plutva je štíhla, vpredu stúpa kolmo, zahrotený koniec siaha až ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
114. Chvostová plutva.
115. Hodnotenie dĺžky:
10 /10 dĺžky tela 10 bodov
8 /10 dĺžky tela 6 bodov
6 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 10/10 dĺžky tela až -3 body

116. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Pokrivený mečík až -5 bodov
Chyby hrán až -2 body
Chyby v chvostovom násadci až -2 body
Plutva medzi mečíkmi dlhšia ako 4/10 dĺžky tela až -2 body
Mečík príliš široký až -3 body
Za druhý mečík až -10 bodov
Chyby v ovále plutvy až -5 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
117. Chrbtová plutva
118. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

119. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.

120. Dolný mečík = štandard č.7
121. Základný tvar chvostovej plutvy je oválny s mečíkovitým predĺžením dolných lúčov.
122. Dĺžka mečíka sa rovná dĺžke tela a jeho spodná hrana zviera s telom uhol 15°.
123. Základný ovál plutvy medzi mečíkmi nesmie tvoriť viac ako 4/10 dĺžky tela, ale môže byť bez zafarbenia.
124. Chrbtová plutva je štíhla, vpredu stúpa kolmo, zahrotený koniec siaha až ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
125. Chvostová plutva.
126. Hodnotenie dĺžky:
10 /10 dĺžky tela 10 bodov
8 /10 dĺžky tela 6 bodov
6 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 10/10 dĺžky tela až -3 body

127. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Uhol 15° a väčší bez straty
Uhol 12° -2 body
Uhol 10° -5 bodov
Uhol 7° -8 bodov
Uhol menší ako 7° -10 bodov
Pokrivený mečík až -5 bodov
Chyby hrán až -2 body
Chyby v chvostovom násadci až -2 body
Plutva medzi mečíkmi dlhšia ako 4/10 dĺžky tela až -2 body
Mečík príliš široký až -3 body
Za druhý mečík až -10 bodov
Chyby v ovále plutvy až -5 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
128. Chrbtová plutva
129. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

130. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.131. Lýrovitý = štandard č.8
132. Chvostová plutva má približný tvar lýry.
133. Základný tvar je okrúhly a nesmie prekročiť 4/10 dĺžky tela.
134. Vonkajšie lúče s výrazne nahor ohnutými hrotmi dosahujú 8/10 dĺžky tela.
135. Chrbtová plutva vpredu stúpa kolmo a nahor smerujúci hrot siaha až ku koncu prvej tretiny chvostovej plutvy.
136. Chvostová plutva.
137. Hodnotenie dĺžky:
8 /10 dĺžky tela 10 bodov
7 /10 dĺžky tela 8 bodov
6 /10 dĺžky tela 5 bodov
5 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 8/10 dĺžky tela až -3 body

138. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Nerovnaká dĺžka mečíkov až -5 bodov
Nerovnaká šírka mečíkov až -2 body
Smer mečíkov nie v zrkadlovom obraze až -5 bodov
Rozpätie mečíkov malé až -5 bodov
Chyby hrán až -2 body
Plutva medzi mečíkmi dlhšia ako 4/10 dĺžky tela až -2 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
139. Chrbtová plutva
140. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

141. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -2 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Hrot nie je ohnutý nahor -1 bod
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.


142. Lopatkovitý = štandard č.9
143. Chvostová plutva pripomína svojim tvarom hranatú banícku lopatku.
144. Okrajové hrany oddelené od tela výrazným násadcom sú paralelné.
145. Jej dĺžka predstavuje 1/2 dĺžky tela, výška dosahuje 8/10 dĺžky plutvy.
146. Chrbtová plutva je zahrotená a siaha hrotom po koniec prvej tretiny chvostovej plutvy.
147. Chvostová plutva.
148. Hodnotenie dĺžky:
5 /10 dĺžky tela 10 bodov
4 /10 dĺžky tela 7 bodov
3 /10 dĺžky tela 3 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 5/10 dĺžky tela až -3 body

149. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Výška chvostovej plutvy menšia ako 8/10 jej dĺžky až -5 bodov
Horná a dolná hrana nesúbežná až -3 body
Chyby násadca chvostovej plutvy až -5 bodov
Nerovnaký uhol zadných hrán až -3 body
Zadná hrana príliš hrotitá až -10 bodov
Zadné hrany v príliš tupom uhle až -2 body
Chyby hrán, ozubenie a pod až -5 bodov
Výška plutvy je zjavne menšia ako max. výška tela 0 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
150. Chrbtová plutva
151. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Kratšia (podľa dĺžky) až -4 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -4 body

152. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.
153. Kopijovitý = štandard č.10
154. Chvostová plutva pripomína svojim tvarom kopiju.
155. Jej dĺžka predstavuje 8/10 dĺžky tela, výška dosahuje 6/10 dĺžky plutvy.
156. Chrbtová plutva stúpa vpredu kolmo a jej nahor vytočený hrot siaha po koniec prvej tretiny chvostovej plutvy.
157. Chvostová plutva.
158. Hodnotenie dĺžky:
8 /10 dĺžky tela 10 bodov
7 /10 dĺžky tela 8 bodov
6 /10 dĺžky tela 5 bodov
5 /10 dĺžky tela 2 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 8/10 dĺžky tela až -3 body

159. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Výška chvostovej plutvy menšia ako 6/10 jej dĺžky až -5 bodov
Nerovnako konkávne oblúky zadnej hrany až -4 body
Zadné hrany nedostatočne konkávne až -5 bodov
Hrot mimo stred až -3 body
Hrot nedostatočne vyvážený až -5 bodov
Chyby hrán, ozubenie a pod. až -5 bodov
Nedostatočné oblúky predných hrán až -5 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
160. Chrbtová plutva
161. Hodnotenie dĺžky:
Siaha až do prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha k násadcu chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje prvú tretinu chvostovej plutvy až -3 body

162. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -3 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Hrot nie je ohnutý nahor -1 bod
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.


163. Kruhovitý = štandard č.11
164. Chvostová plutva má kruhovitý tvar a jej priemer je 5/10 dĺžky tela.
165. Chrbtová plutva je zaoblená a siaha po koreň chvostovej plutvy.
166. Chvostová plutva.
167. Hodnotenie dĺžky:
5 /10 dĺžky tela 10 bodov
4 /10 dĺžky tela 8 bodov
3 /10 dĺžky tela 4 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 5/10 dĺžky tela až -3 body

168. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Oválny tvar až -5 bodov
Miestne sploštenia až -4 body
Iné odchýlky od kruhovitého tvaru až -10 bodov
Chyby hrán, ozubenie a pod. až -4 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
169. Chrbtová plutva
170. Hodnotenie dĺžky:
Siaha po koreň chvostovej plutvy 5 bodov
Kratšia (podľa dĺžky) až -4 body
Presahuje koreň chvostovej plutvy až -4 body

171. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -2 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.
172. Ihlovitý = štandard č.12
173. Chvostová plutva má kruhovitý tvar s priemerom 4/10 dĺžky tela. Stredné lúče sú ihlovite predĺžené. Celková dĺžka plutvy sa rovná dĺžke tela.
174. Chrbtová plutva je štíhla. Vpredu stúpa príkro a vzadu siaha po koniec prvej tretiny chvostovej plutvy.
175. Chvostová plutva.
176. Hodnotenie dĺžky:
10 /10 dĺžky tela 10 bodov
8 /10 dĺžky tela 8 bodov
6 /10 dĺžky tela 4 body
menej 0 bodov
Dĺžka väčšia ako 10/10 dĺžky tela až -3 body

177. Príklady bodovej straty pri chybách napnutia a formy:
Ihla nie je pokračovaním osi tela až -5 bodov
Ihla deformovaná až -3 body
Ihla príliš štíhla/hrubá až -5 bodov
Ihla nevybieha do hrotu až -3 body
Základný kruh dlhší ako 4/10 dĺžky tela až -4 body
Základňa iná ako kruhovitá až -3 body
Prechod z kruhu pri koreni neexaktný až -8 bodov
Iné chyby tvaru a hrán až -4 body
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 20.
178. Chrbtová plutva
179. Hodnotenie dĺžky:
Siaha po koniec prvej tretiny chvostovej plutvy 5 bodov
Siaha po koreň chvostovej plutvy 3 body
Kratšia (podľa dĺžky) 1-2 body
Presahuje koreň chvostovej plutvy až -3 body

180. Príklady bodovej straty pri chybách tvaru:
Predná hrana nestúpa kolmo až -2 body
Silné ozubenie, alebo iné chyby až -2 body
Odchýlky od ideálneho tvaru až -7 bodov
Celkový počet mínusových bodov nesmie prekročiť 8.
Za jedno a to isté kritérium je možné udeliť stratové body iba raz.

181. Dodatok č.1
182. Nové štandardné formy môžu byť do „Interštandardu“ pojaté na návrh združenia spolupracujúceho v IKGH ak nová forma bola vystavovaná celkove na troch rozličných medzinárodných výstavách gupiek a preukázala sa ako štandardná nová forma.
183. Navrhovateľ predkladá obchodnému miestu IKGH návrh posudzovania novej formy štandardu. Obchodný vedúci IKGH predloží návrh na prijatie nového štandardu do IHS všetkým členským organizáciám na odhlasovanie.
184. Hlasovanie sa uskutoční písomne a jeho výsledok oznámi obchodný vedúci IKGH.
185. Ak hlasovanie dosiahne 2/3 väčšinu, zaradí sa nový štandard do Interštandardu s platnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka.

186. Dodatok č.2
187. Združenia spolupracujúce v IKGH sa zásadne zaväzujú preveriť znova použiteľnosť tohoto „Interštandardu“ a jeho 6 dodatkov chovateľov gupiek každých 5 rokov.
188. Podpísané združenie chovateľov gupiek osvedčuje dodržiavať pri medzinárodných súťažiach gupiek vždy platný „Interštandard“. Európske majstrovstvo bolo organizované od r.1981 IKGH a ostane záležitosťou IKGH tak dlho, kým IKGH jestvuje, alebo sa dohodne iná úprava.
189. Toto osvedčenie nie je potrebné, ak bola uložená prihláška obsahujúca toto osvedčenie.

..................................... .......................................
190. Dátum Predseda

191. Dodatok č.3
192. Krycia farba je obsiahnutá vo vrchných vrstvách kože gupiek a môže prekrývať základnú farbu. Môže sa prejavovať ako vzor.
193. O čistých farbách hovoríme, ak sa jedná o sýte, výrazné a nezmiešané farby. Prerušované farby sú farby zmiešané.
194. Základné farby môžeme rozlíšiť pri dobrom osvetlení, pri pozorovaní zhora podľa nasledujúcich veľmi zjednodušených znakov:
195. 1 Prírodná šedá: (dominantná)
196. 2 Zlatá: (recesívna), tmavý pigment z polovice chýba, šupiny tmavo obrúbené.
197. 3 Blond: (recesívna), tmavý pigment chýba takmer úplne.
198. 4 Modrá: (recesívna) chýba žltý a červený pigment.
199. 5 Pink: (recesívna), svetlé (ružové) a tmavé pigmenty, v zadnej hornej časti tela svetlý pozdĺžny pásik.
200. 6 Albino: (recesívna), pigmentácia môže chýbať úplne, oči červené.
201. 7 Biela: (dvojnásobne recesívna, tvorená z blond a modrej), žlté a červené pigmenty chýbajú. Melanofóry sú malé a v tvare bodiek.

202. 8 Strieborná: (dvojnásobne recesívna, tvorená z modrej a zlatej), žlté a červené pigmenty chýbajú. Okraje šupín tmavo pigmentované.
203. 9 Krémová: (dvojnásobne recesívna, tvorená z blond a zlatej), s čiernym pigmentovaním, alebo bez neho. Oči vždy čierne
203.a 10 Lutino: (recesívna),pigmentácia môže chýbať úplne, tmavočervené oči
204. Ak nie je základná farba vystavovaných rýb jednoznačne stanoviteľná, priraďujú sa k šedým.
204.a Kódovanie krycích farieb/vzoru
1) Červená
2) Modrá
3) Zelená
4) Žltá
5) Biela
6) Čierna
7) Neónová
8) Moskovská
9) Metalik
10) ½ až ¾ čierna
11) Snakeskin/Filigrán
12) Viedenský smaragd
13) Jednofarebné
14) Viacfarebné
15) AC (all colours) = všetky farby
16) AOC (all other colours) = všetky ostatné farby
17) Pestrá (poznámka z Rusavy: dvojfarebná nie je pestrá, ale je viacfarebná)
18) Japonská modrá (Japanblue)
19) Modrá/červená tráva (Blue/Red – grass)
205. Veľmi zjednodušene môžeme rozlíšiť nasledujúce vzory:
206. Snakeskin: plochy vyplnené v svetlých a tmavých tónoch meandrovitými kresbami, podobnými hadej koži.
207. Filigrán: plochy tvorené z nepravidelných jemných bodiek vo svetlých/tmavých farbách.
208. Viedenský smaragd: plochy vyplnené rôznofarebnými nepravidelnými fľakmi, pôsobiacimi smaragdovo zeleným tónom.
209. K veľkoplutvým náležia:
209.a Vejárovitý
209.b Deltovitý
209.c Závojovitý
209.d Vlajkovitý
210. K mečíkatým náležia:
210.a Dvojitý mečík
210.b Horný mečík
210.c Dolný mečík
210.d Lýrovitý
211. Ku krátkoplutvým náležia:
211.a Lopatkovitý
211.b Kopijovitý
211.c Kruhovitý
211.d Ihlovitý
212. Dodatok č. 4
Zásady pre organizovanie Majstrovstiev Európy a medzinárodných výstav gupiek
§ 1.1.
Dodržovanie týchto zásad pre výstavy Majstrovstiev Európy a pre všetky medzinárodné výstavy, ktoré sú oznámené IKGH je povinne nariadené
§ 1.2.
Usporiadateľmi výstav gupiek rátajúcich sa Majstrovstvu Európy môžu byť iba členské organizácie IKGH
§ 1.2.a.
Minimálne požiadavky pre výstavy Majstrovstiev Európy
1. Rovnaké podmienky pre všetky kolekcie výstavy
2. Jedna kolekcia v jednom akváriu
3. Vzduchovanie výstavných akvárií
4. Rovnaké osvetlenie celého výstavného zariadenia
(s odtienením denného svetla)
5. Celosklenené lepené akváriá
6. Sklenený kryt výstavných akvárií
7. Výstavné zariadenie – spodok a pozadie čierne
8. Minimálna teplota vody 22 °C
9. Osvetlenie zhora spredu v uhle 45 °
10. Pre posudzovanie zreteľné kódovanie, žiadny hluk
11. Objem akvária 10-12 litrov
12. V nádržiach nesmú byť žiadne rastliny
13. Vytvoriť gupkám vyhovujúce vlastnosti vody
(majú sa dobre cítiť)
14. Hodnoty vody sa uvádzajú v ohlásení výstavy
15. Pred nasadením rybiek vyrovnať vzájomne teploty vody
16. Počas posudzovania môžu byť v akváriu iba 3 ryby.
Ostatné musí doručiteľ (vedúci výstavy) vybrať
17. Pri doručení rybiek používať jednotné tlačivo
(meno, krajina, organizácia, štandard, základná a krycia farba, počet)
18. Kvalita prezentácie – napr. dekorácia výstavy a pod.
19. Pre návštevníkov kartička na nádrži s údajmi: meno, krajina, spolok štandard, základná a krycia farba, miesto a body

1.2.b.
Keď sa zistí, že sa nedodržia minimálne kritériá pri európskych majstrovstvách, tak sa tieto výsledky nezaznačia do výsledku majstrovstiev. Každý účastník pozná tieto pravidlá a svojou účasťou na majstrovstvách vyhlasuje, že s nimi súhlasí.


§ 1.3.
Usporiadatelia sú zaviazaní stanoviť začiatok výstav každoročne v období od 15. apríla (začiatok prvej výstavy) do 31. októbra (koniec poslednej výstavy). Odchýlky až do jedného týždňa sú prípustné.
§ 1.4.
Začiatky výstav majú mať medzi sebou odstup najmenej 2 týždne. Pri výstavách ME je tento odstup povinne nariadený. Pri kolízii termínov má prednosť tá výstava, ktorá bola obchodným miestom IKGH ohlásená ako prvá (dátum poštovej pečiatky). Ak je aj dátum pečiatky zhodný, má prednosť ME kvalifikovaná pred nekvalifikovanou organizáciou. Ak sú dotyčné organizácie všetky kvalifikované, pridelí sa kolo ME organizácii s najlepšou kvalifikáciou. Pri nekvalifikovaných organizáciách sa uskutoční hlasovanie. Výstavy ME majú vždy prednosť pred inými.
§ 1.5.
Termíny výstav musia byť nahlásené obchodnému vedúcemu IKGH od 1.6. do 30.11. rok pred rokom konania výstavy. Pri oznámení, ako aj oficiálnom ohlásení výstavy sa udáva dátum začiatku a ukončenia výstavy, bez ohľadu na termín dodania rýb.
Oznámenie o výstave má usporiadateľ oznámiť 3 mesiace pred výstavou spolkom a spoločnosti IKGH. Pri elektronickom posielaní, si musí dať odosielateľ potvrdiť prevzatie správy. Ak nedostane v priebehu 2 týždňov po odoslaní žiadne potvrdenie od príjemcu, musí toto oznámenie poslať poštou.
§ 1.6.
Počet účastníkov nesmie byť obmedzovaný.
§ 1.7.
Usporiadateľ môže obmedziť počet kolekcií vystavovateľa. Obmedzenie musí byť oznámené v ohlásení výstavy. Obmedzenie sa stanovuje záväzne a nie ako možnosť, musí byť oznámené v ohlásení výstavy.
§ 2.1.
K účasti je oprávnený každý chovateľ/chovateľská skupina, ktorý (á) svoje gupky sám (sama) odchoval (a)
§ 2.2.
Pre vykonanie a usporiadanie ME platí nasledovná úprava:
Pre krajinu sú prípustné maximálne 2 súťažné kolá ME.
Pre spolok je prípustné max. 1 súťažné kolo ME.
5 IKGH- spolkov môže získať právo usporiadania súťažného kola ME. Kolá sa rozdelia podľa poradia na 3 zoznamoch ME za kategóriu (veľkoplutvé, mečíkaté a krátkoplutvé). Najprv sa rozdelia kolá medzi, tými čo získali prvé miesto, potom medzi tými, ktorí získali druhé miesto, potom s tretím miestom atď. V rovnakom poradí sa pozerá na tých, ktorí mali najvyššie body.
Oprávnenie pre 2 ďalšie ME-kolá dostanú tie spolky, ktoré najdlhšie neusporiadali žiadne kolo, za predpokladu, že sa uchádzajú včas podľa IHS.
Za rovnakých predpokladov sa zostaví poradie podľa času uchádzania (dátum poštovej počiatky)
Keď je spolok krátko členom IKGH, rátajú sa kritériá až od roku vstupu.
Ak by sa v jednom roku vzdal práva na usporiadanie súťažného kola ME jeden alebo viacej kvalifikovaných spolkov, môžu sa nekvalifikované spolky uchádzať o túto výstavu.
§ 2.3.
Za organizovanie ME je zodpovedný obchodný vedúci IKGH
§ 2.4.
Všetky členské organizácie IKGH musia byť upovedomené obchodným vedúcim IKGH do 31. decembra (dátum poštovej pečiatky) roku pred uchádzačstvom o výstavy započítavané do ME. Výstavy, ktoré sa do ME nezapočítavajú oznamuje tak ako sú mu ohlasované.
§ 2.5.
Úlohou obchodného vedúceho je:
1. Prijať prihlášky k usporiadaniu výstavy ME či iných medzinárodných výstav gupiek a tieto oznámiť členským organizáciám IKGH
2. Zistiť medzivýsledky počnúc 2.kolom (dielčou výstavou) ME a konečný výsledok. Tieto zaslať všetkým účastníckym organizáciám. Škody vzniknuté pri transporte a diskvalifikácia sa vyjadrujú 0.
§ 2.6.
ME sú rozdelené na 3 kategórie. Rozdelenie je popísané v bodoch 209, 210 a 211.
Čestná cena a čestné uznanie sa hradia z prostriedkov IKGH. Čestná cena sa odovzdáva každoročne s konečnou platnosťou. Pri viacerých európskych majstroch (pri bodovej vyrovnanosti) obdrží čestnú cenu každý z nich. Druhý a tretí v ME dostanú tak isto čestné uznanie.
§ 3.1.
Hodnotia sa kolekcie troch samčekov
§ 3.2.
V každej výstave, ktorá sa započítava do ME môžu jej účastníci vystaviť inú formu štandardu a farebné rázy.
§ 3.3.
Ak vystavovateľ zmení v priebehu roka členstvo, alebo je členom súčasne viacerých organizácií, je počas celého roka ME vedený pod organizáciou, za ktorú vystavoval na prvej súťažnej výstave.
§ 3.4.
Rozdelenie skupín je predpísané nasledovne:
1. Povinne sa rozlišuje podľa štandardu
2. Vo vnútri štandardu sa povinne rozdeľuje podľa základnej farby
3. Za predpokladu dostatočnej účasti sa jednotlivé štandardy delia ďalej podľa krycej farby /vzoru)
4. Rozsah týchto skupín sa má, zodpovedajúco účasti, pohybovať medzi 5-20 kolekciami.
5. Rozdelenie kolekcií podľa štandardov, základnej farby a krycej farby (vzoru) vykonáva v dohode s prítomnými posudzovateľmi vedenie výstavy. Odpadá zaradenie chovateľmi.
6. Rozdelenie sa pre posudzovateľov viditeľne pripevní na každú nádrž, aspoň kódovanie pre štandard a základnú farbu (pozri IHS). Pri vystavení v skupinách, kódovanie sa uvádza iba pri každej skupine.
§ 3.5.
Samičky, zvláštne formy a farby štartujú vo vlastných skupinách. Tieto však nepredstavujú žiadne zvláštne súťažné skupiny.
§ 4.1.
Posudzuje sa podľa práve platného zneniu „Interštandardu“ IHS
§ 4.2.
Každý usporiadateľ výstavy ME, či inej IKGH ohlásenej medzinárodnej výstavy gupiek musí zabezpečiť, že každú vystavenú kolekciu musí posúdiť 5 posudzovateľov, nahlásených IKGH.
Obchodné miesto IKGH zbiera celý kalendárny rok od členských organizácií zmeny a doplnenia o oprávnených medzinárodných posudzovateľoch. V januári sa vystaví uzavretý zoznam so všetkými nahlásenými posudzovateľmi na príslušný rok a zverejní sa ako príloha v oznámení IKGH.
Pritom z jednej krajiny nemajú byť činní viacerí ako dvaja posudzovatelia. Ak počas hodnotenia jeden posudzovateľ vypadne, môže ho nahradiť jeden z usporiadateľskej organizácie. Najvyšší a najnižší bodový zisk každej kolekcie sa škrtá. Konečný výsledok sa určí ako priemer jednotlivých výsledkov. Pri zaokrúhlení výsledku sa postupuje takto: 1/3 = 0,33, 2/3 = 0,67 boda.
§ 4.3.
Posudzovatelia sa vo výsledkovej listine uvádzajú menovite.
§ 4.4.
Rozhodnutie posudzovateľov je nenapadnuteľné.
§ 4.5.
Usporiadateľ je zaviazaný vytvoriť v rámci výstavy pri veľkosti nádrží a osvetlení rovnaké podmienky a tieto oznámiť pri ohlásení výstavy.
§ 5.1.
Usporiadateľ výstavy náležiacej k ME alebo inej medzinárodnej výstavy je povinný:
1) Postarať sa o to, aby sa s výstavnými rybami zaobchádzalo šetrne a im zodpovedajúco.
2) Zabezpečiť hladké colné odbavenie.
3) Prevziať transport rýb z cieľového letiska či poštového úradu do priestorov výstavy.
4) Vystaviť a posúdiť každú kolekciu chovateľa. Pri kompletných kolekciách, z ktorých rybka uhynie, prináleží rozhodnutie vedúcemu výstavy.
5) Vystaviť každej kolekcii diplom s docielenými bodmi, štandardom, základnou a krycou farbou ako aj umiestnením a tento doručiť vystavovateľovi prostredníctvom jeho organizácie.
6) Oficiálna výsledková listina musí byť doručená každej účastníckej organizácii ako aj obchodnému miestu IKGH najneskôr 4 týždne po otvorení výstavy.
7) Pri dielčích výstavách ME sa najlepší výsledok každého vystavovateľa zaznamenáva na osobitnom zozname.
§ 5.2.
Výsledková listina musí obsahovať nasledovné údaje:
1) Prehľad organizácií s počtom vystavovateľov a kolekcií.
2) Mená posudzovateľov a medzinárodných pozorovateľov s udaním príslušnej organizácie ako aj meno vedúceho výstavy.
3) Pri každej kolekcii štartovaciu skupinu, meno chovateľa a jeho organizáciu ako aj umiestnenie a docielený počet bodov.
4) Podpis vedúceho výstavy, ktorý označuje výsledkovú listinu za oficiálnu.
§ 5.3.
Oficiálnu listinu výsledkov smie každá organizácia ľubovoľne rozmnožovať a zverejňovať.
§ 6.
Najvyšší bodový zisk kolekcie každého vystavovateľa sa pri výstavách ME sčítava. Pri viac ako štyroch výstavách sa sčítajú iba štyri najvyššie výsledky každého vystavovateľa. Chovateľ s najvyšším počtom bodov v kategórií je majstrom Európy kategórie.
§ 7.
Ryby sa po výstave neposielajú späť. Stávajú sa majetkom usporiadateľskej organizácie. S vedením výstavy je možné dojednať odlišné pravidlá.
§ 8.
Ohlásenie výstavy sa zostavuje podľa vzoru v dodatku 5. Každá usporiadateľská organizácia je povinná ohlásenie výstavy zaslať obchodnému miestu IKGH nielen v jazyku vlastnej krajiny, ale tiež v jazyku anglickom a nemeckom.
§ 9.
Pri výstavách náležiacich k ME je potrebné zabezpečiť oficiálnym zástupcom iných účastníckych organizácií možnosť kontroly dodržiavania ustanovení. Toto sa organizátorovi oznámi písomne.
§ 9.a.
Pri výstavách rátaných k ME má kontrolovať dodržiavanie ustanovení aspoň jeden medzinárodný pozorovateľ. Medzinárodným pozorovateľom môže byť iba posudzovateľ ohlásený IKGH. Kritériá minimálnych požiadaviek pre výstavy ME podľa paragrafu 1.2.a. kontrolujú medzinárodní pozorovatelia, vedú sa na formulári a tento podpísaný sa odovzdá vedúcemu výstavy. Tento tak isto podpíše a s výsledkovou listinou zašle obchodnému vedúcemu.
§ 10.
Poverenec istej organizácie je vo vzťahu k ME voči obchodnému miestu IKGH príslušný za svoju organizáciu.

§ 11.1.
Tieto zásady pre usporiadanie ME chovateľov gupiek a medzinárodných výstav gupiek sú pre všetky zúčastnené organizácie a ich členov záväzné. Účasťou na ME a medzinárodných výstavách sú automaticky uznané.
§ 11.2.
Ak organizácia zistí priestupky proti predloženým zásadám ME chovateľov gupiek, alebo pri medzinárodných výstavách gupiek, je povinná tieto do dvoch týždňov oznámiť obchodnému miestu IKGH.
§ 11.3.
Obchodný vedúci IKGH informuje do jedného týždňa po doručení (oznámenia) o priestupku všetky členské organizácie IKGH.
§ 11.4.
Členské organizácie musia v priebehu štyroch týždňov oznámiť obchodnému miestu IKGH či žiadajú pokarhanie priestupku. Takýto návrh vedie k hlasovaniu členských organizácií.
§ 11.5.
Pri hrubých priestupkoch môže byť organizácii, ktorá sa proti zásadám previnila, na jeden, alebo viacej rokov zakázané usporiadanie výstav ME. Pri malých priestupkoch môže nasledovať upomienka s hrozbou, že pri opakovaní dôjde k zákazu výstavy.
§ 11.6.
Diskvalifikácia je možná iba pri mimoriadne ťažkých priestupkoch.
§ 12.1.
Pri hlasovaní podľa paragrafu 11 platí jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov.
§ 12.2.
Hlasovacie právo sa riadi podľa obchodného poriadku IKGH.213. Dodatok č. 5
VZOR OHLÁSENIA VÝSTAVY

Ohlásenie .................. Medzinárodnej výstavy gupiek organizácie (meno) ........................
Termín:
Miesto:
Otváracia doba:
Dodanie rýb:
Transportná adresa:
Vlakom:
Letecky:
Výstavný poplatok na:

do:


SMERNICE

1) Výstava bude usporiadaná podľa zásad IKGH pre organizovanie ME chovateľov gupiek, resp. medzinárodných výstav.
2) Výstavné zariadenie:
Nádrže: Pozadie:
Osvetlenie:
Hodnoty vody:
3) Ceny a pokály:
4) Zaslaním rýb prehlasuje každý účastník svoj neobmedzený súhlas so smernicami tejto výstavy


Miesto, dátum


214. Dodatok č.6
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
1. Oblasť platnosti
Medzinárodné kuratórium vrcholového chovu gupiek (IKGH) je zvláštnou formou dohodnutej spolupráce organizácií chovateľov gupiek. Spolupráca sa vzťahuje na:
- vypracovávanie a ďalší vývoj pravidiel posudzovania gupiek z vrcholového chovu
- zostavovanie pravidiel pre usporiadanie medzinárodných výstav gupiek a organizovanie ME a iných medzinárodných súťaží, ako aj
- koordinovanie záležitostí, ktoré s týmto súvisia
Spôsob postupu upravuje obchodný poriadok.
2. Členstvo v IKGH
2.1. Členmi IKGH môžu byť:
- organizácie zaoberajúce sa výlučne chovom gupiek
- organizácie, ktoré sa chovom gupiek zaoberajú v špecializovanom odbore 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 0x Nelíbilo se: 3x Zveřejněno: 26.06.2008 Upraveno: 26.06.2008 Přečteno: 535x

Schválili: Bob66 ** 30.11.12

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky
17.11.2010*****Neodsuzujte začátečníky, prosím2011x
16.02.2011*****Teoreticky...1535x
03.11.2012*****Plži v akváriu III.2394x
10.01.2011*****Jak jsem se stal akvaristou :-)1140x
04.03.2012*****Chov raků a jak dál v r. 2012793x
13.02.2009*****Akvaristou snadno a rychle1484x
23.10.2012*****Další rozměr akvaristiky...873x
15.09.2022*****Nač je v akváriu filtr a proč to v rybníku funguje bez něj.1418x
21.04.2011*****Žena akvaristka1390x
18.05.2022*****Akvárium pro děti aneb marketingový tah254x

Komentáře návštěvníků

x Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Další články tohoto autora
26.06.2008*****Gupka dúhová - Poecilia reticulata4944x
14.06.2008*****Africké cichlidy23858x© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/clanky/180-interstandard-ihs-2004-tria