Přihlaste se a využijte web naplno RYBICKY.NET »

Slang akvaristů

 

NápovědaFórum » Ostatní  

Žádná předchozí stránka 1 Přejít na další stránku   1  
Slang akvaristů
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   30.10.2011 16:14 Muž Mejla [20]
Nejsem lingvista ale pocitově mi přijde že třeba slovo "akviško" není slang.. Za sleng bych označil třeba bublifuk, burčák, placka..Někde se to dá určitě najít, co se dá označit jako sleng co ne..
To jen pro zadavatele dotazu..pokud s tim chce jít až do televize :)

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   09.04.2010 14:06 Muž Jenick [9]
Asi tu ještě nepadla "rybí polívka" coby výraz pro přerybněné akvárium, tedy nádrž s neúměrně vysokým počtem ryb.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 3   09.04.2010 12:09 Muž frantisek [0] - Živorodky
přijdemi to tady jako hromada blábolů, protože si sem každej píše svoje vimišlený názvy a to podlemě neni žádnej selg. Takže sem se rozhot, že sem taky přidám pár svích slegových výrazů. V akvárku mám ancistruse Karla, živorodku Adélu a jednoho sumce, tomu teda říkám kůže líná, protože se furt jen válí.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   08.04.2010 23:12 R Muž Silent [5948] Re: obok
Hezká práce, škoda že v daném tématu OT. Všechny výrazy cos uvedl jsou odborné nikoli slangové. Ovšem jako slovník je to perfektní. ;-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 8   08.04.2010 22:13 obok
A

* akvaristika - chov vodních živočichů v zajetí, pěstování rostlin v akváriích a jejich studium
* akvárium - umělá vodní, obvykle skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin
* afrika - označení používané akvaristy k označení afrických endemických cichlid (tlamovců)
* anex - přístroj měnicí anionty, který se používá při demineralizaci vody
* abdominální póry - párové i nepárové otvory spojující dutinu tělní s povrchem. Například lososové ryby touto dutinou vypouštějí jikry
* adaptabilita - přizpůsobení živočichů a rostlin měnícím se životním podmínkám
* albinismus - barevná odchylka živých organismů, způsobená poruchou tvorby barviva melaninu. (nedostatečné množství pigmentu.)
* amphicoelní obratle - typické rybí obratle (bikonkávní)
* anadromní tah - přirozená cesta ryb z trdliště do řek
* Asimilace - a přeměna látek živým organizmem pro výstavbu jeho těla
* Anaerobní - nevyžadující ke svému životu kyslík
* Aerobní - vyžadující k životu kyslík
* Adsorpce - proces akumulace (vstřebávání) jiných látek na povrchu tuhé látky. V akváriu jsou filtrační média s touto schopností používána k čištění vody v akváriu
* Airlift - zařízení usnadňující pohyb čisté vody z filtračního média, jež je založené na zavádění bublin vzduchu do vody. Jelikož je směs vody a bublin vzduchu lehčí než voda, uvolňuje se z filtru a stoupá k hladině
* Aktivní uhlí - filtrační médium, které se používá na adsorpci ve vodě rozpuštěných odpadních látek
* Anabantoidae - čeleď labyrintových ryb, které jsou schopny dýchat atmosférický vzduch

B

* buchanka - planktonní korýš. Akvaristé ho hojně pužívají ke krmení potěru a mladých ryb
* batyální ryby - ryby, které žijí jenom při dně oceánů
* batypelagické ryby - ryby, které žijí pouze v mořských hlubinách
* bentické ryby - ryby žijící při dně rybníků a jezer
* biotop - soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého společenstva. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů.
* brakická voda - voda, která má koncentraci solí mezi mořskou a sladkou vodou. Je slanější než sladká voda, ale není tak slaná jako voda mořská
* biseriální archipterygium - párové ploutve, prsní i břišní
* blastula - ranné vývojové stádium zárodku
* Bezobratlí - živočichové, kteří nemají páteř a obratle
* Biologická filtrace - je systém, jež využívá bakterií na proměnu toxických dusíkatých látek v neškodné látky
* Biologický filtr - je systém, v němž je filtrační deska nainstalovaná pod štěrkem jako část biologické filtrace. Jiné označování je podštěrkový nebo půdní filtr

C

* ceratotrichia - chrupavčité ploutevní paprsky (zejména u žraloků)
* cizopasník - Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)
* cykloidní šupiny - kostěné šupiny, které mají okrouhlý tvar a hladký povrh

Č

* čpavek - amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy

D

* detritofágní - živočichové, živící se rozloženými zbytky jiných živočichů či rostlin (např. sumci)
* denitrifikace - jeden z procesů v koloběhu dusíku, při němž se mění dusičnany (NO3-)na elementární dusík (N2)
* destruent - Rozkladač (neboli dekompozitor, destruent) je organismus, který získává organické látky z jiných mrtvých částí těl organismů
* detrit - částečka hmoty v různém stádiu rozkladu, která se hromadí ve dně akvária
* dimorfismus - výskyt dvou zřetelně odlišných forem téhož druhu (pohlavní rozdíly mezi samcem a samičkou)
* disimilace - opačný proces asimilace. Rozkládání organických látek na anorganické probíhající v organizmech
* dorsoventrální zploštění - tělo ryb ploché do šíře, s plochým hřbetem a břichem (např. rejnok)
* druhové akvárium - akvárium, kde žijí pouze ryby jednoho druhu
* dceřiná rostlina - odnož, která vyhání nejprve listy a poté kořínky

E

* ekosystém - obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi
* ektoparazit - paraziti žijící na kůži hostitele, kteří získávají výživu z kůže nebo sáním krve
* ektotermie - schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
* embryo - počáteční vývojové stádium uvnitř jikerného obalu
* emerzní rostliny - rostliny asimilující nad vodní hladinou
* endoparazit - vnitřní parazité -cizopasníci, kteří parazitující uvnitř těla ryby
* endemit - druh omezený svým výskytem na určité, zcela vyhraněné území
* erytrofor - kožní barevná buňka s červeným pigmentem
* exogenní výživa - vnější výživa rybích larev, která přichází obvykle v době rozplavávání

F

* filiální generace - soubor jedinců vzniklých křížením jedinců parentální generace
* filtrace - proces, kdy se z vody vychytávají různé nečistoty
* fyziologický - normální, přirozený - s vlastnostmi zdravého organismu
* filtrát - prvek vystupující z filtrace
* fosilní - vymřelý živočich, žijící v minulosti
* fotosyntéza - reakce, která probíhá v zelených rostlinách na světle. S využitím světelné energie přeměňují rostliny oxid uhličitý a vodu na látky, které potřebují ke svému růstu. Při této reakci se uvolňuje do okolí kyslík, vlastně jako „odpadní“produkt fotosyntézy
* fytofilní ryby - ryby které kladou jikry pouze na rostliny

G

* ganoidní šupiny - šupiny rombického tvaru, které jsou na povrchu kryté lesklou tvrdou vrstvou ganoinu
* gameta - vláštní typ buňky, jejímž úkolem je umožnit vznik nového jedince v procesu
* gastrula - jedno ze stádií ontogenetického vývoje, kterým prochází zygota
* gonády - rozmnožovací orgány živočichů (varlata, vaječníky)
* gonochorismus - typ pohlavního rozmnožování, při kterém jsou samci a samice oddělení jednotlivci
* gonopodium - samčí pomocný pářící orgán, užívaný př oplození samičky
* guaninové krystalky - tyto krystalky způsobují u ryb jejich lesklé zbarvení

H

* habitus - vnější vzhled organismu
* hemální oblouk - dolní srostlé výběžky obratlů ocasní části těla, které tvoří kanál pro ocasní tepnu
* hermafrodit - jedinec se samčími í samičími orgány, produkující pohlavní buňky obou pohlaví
* herbivorní ryby - ryby, které se živí jedině rostlinou složkou potravy
* hibernace - též nazývána zimní spánek, je specifická reakce savců na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu všech fyziologických procesů přečkávají ve vhodném úkrytu, zvaném hibernakulum, nepříznivé zimní období
* holotyp - exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu
* hybrid - novošlechtěnec vzniklý křížením
* hydrostatický orgán - plynový měchýř, který vyrovnává váhu těla ve vodním sloupci v závislosti na hloubce (a i příjmu potravy)
* hypertonický roztok - koncentrovaný roztok
* hypotonický roztok - řídký roztok
* hejno - mnohé ryby, které plavou pohromadě, vytvářejí heno – např. Tetry nebo parmičky. Hejno poskytuje rybám určitou ochranu před nepřáteli
* huminové kyseliny - látky okyselující vodu a barvící ji mírně dožluta

CH

* chlorofyl - zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách
* chloroplast - zelená buněčná organela patřící mezi plastidy. Je velmi bohatý na membrány a probíhá v něm fotosyntéza
* chorda dorsalis - hřbetní struna; oporný útvar ryb
* chromatophory - buňky, které obsahují barevné pigmenty a odrážejí světlo
* chrupavčité ryby - ryby, které mají po celý svůj život svou kostru chrupavčitou (žraloci, rejnoci)

I

* ichtyoftiriáza - kožovcovitost; choroba ryb způsobená ektoparazitem - nálevníkem, kožovcem
* ichtyologie - obor zoologie, který se zabývá ryb
* ichtyolog - odborník zabývající se rybami
* imponování - specifické chování při tření, kdy se zpravidla samec snaží zaujmout samičku
* iridocyt - buňka obsahující krystalky guaninu, který způsobuje lesk ryb

J

* jikra - Vajíčko (latinsky ovum) je samičí pohlavní buňka. Slouží k pohlavnímu rozmnožování organismů a nese genetický materiál matky
* jekernačka - označení rybí samice

K

* katadromní tah - cesta ryb z řek do moří (úhoři)
* kaviár - rybí jikry a v mnoha zemích je považovaný za pochoutku
* kalciferol - steroidní hormonální prekurzory, souhrnně označované jako vitamín D, nebo také antirachitický vitamín
* karanténa - držení ryby na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci
* karnivorní ryby - ryby živící se převážně masitou potravou
* konduktometr - měřící přístroj na zjištění elektrické vodivosti
* konkávní - označuje plochy či křivky prohnuté směrem dovnitř, resp. od pozorovatele
* komensalismus - typ biologické interakce mezi dvěma organismy, kdy jeden má ze vztahu prospěch zatímco druhý není ovlivněn.
* kostnaté ryby - ryby s kostěnou kostrou
* kultivar - vyšlechtěná odrůda rostlin (zkr. CV)
* kříženec - potomek smíšeného páru. Mezidruhoví kříženci jsou většinou neplodní nebo je jejich plodnost výrazně nižší než u potomků jednodruhových párů.
* ktenoidní šupiny - šupiny se zadní vyčnívající částí pokrytou množstvím zoubků či trnů

L

* labyrint - pomocný dýchací orgán ryb (labyrintek), který tvoří komůrka v horní části a tak umožňuje dýchání atmosferického vzduchu
* lepidotrichia - ploutevní, kostěné paprsky ve tvaru ostnů, trnů
* limnofilní ryby - druhy ryb, které žijí ve stojatých vodách
* linea lateralis - postranní čára; je tvořena kanálkem na bocích těla ryby. Na hlavě se obvykle větví. Jedná se o senzorický aparát informující o pohybu v blízkosti ní a také slouží k orientaci v kalné vodě
* litofilní ryby - ryby, které kladou své jikry na kameny
* litorální ryby - ryby žijící u pobřeží
* lux - jednotka intenzity osvětlení v daném bodě

M

* melanofory - buňky s hnědým, modrým či červeným barvivem
* metamorfóza – proměna; transformace larvy či nymfy v dospělého jedince; rozlišujeme proměnu dokonalou a proměnu nedokonalou
* metabolismus - souhrn chemických reakcí v živém organismu, při kterém organismus získává energii a látky potřebné pro růst a rozmnožování
* migrace - tah ryb do míst pro tření či za potravou
* mikroorganismus - jsou jednobuněčné, jen mikroskopicky (popř. elektromikroskopicky) pozorovatelné organismy
* mimikry - chování, které směřuje k přizpůsobení okolí např. maskování
* mixipterygium - samčí párový pářící orgán, který vznikl přeměnou břišních ploutví
* mlíčák - označení rybího samce
* mlíčí - produkt samčího pohlavního aparátu pro oplodnění samice
* močopohlavní bradavka - urogenitální papila; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu
* morula - plný kulovitý shluk buněk, vznikající v prvotních fázích ontogeneze dělením (rýhováním) oplodněného vajíčka
* mutace - dědičná změna organismu související se změnou genotypu
* mžurka - třetí oční víčko ( např. u krokodýlů )
* mateřská rostlina - velká silná rostlina, která vyhání odnože

N

* náletový hmyz - hmyz, který přilétá k vodní hladině a stává se tak kořistí ryb, které jej sbírají (loví) z hladiny (africké endemické cichlidy)
* nannoplnakton - drobní vodní živočichové (zooplankton) a rostliny (fytoplankton) vznášející se volně ve vodním sloupci bez pohybu
* nauplius - vývojové stádium (larva) korýšů (např. buchanka)
* neurální oblouk - horní srostlé výběžky obratlů uzavírající a chránící míchu
* nitráty - dusičnany; soli kyseliny dusičné (NO3)
* nitrity - Dusitan (nitrit) je sůl kyseliny dusité (HNO2) a dusitanové ionty mají vzorec NO2-
* nitrifikace - Nitrifikace je proces oxidace amoniaku (NH3, resp. NH4+) na dusičnany (NO3−), a to přes dusitany (NO2−)

O

* obojetník - živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie
* osmóza - tlak toku rozpouštědla pronikajícího přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu do roztoku, ve kterém je vyšší koncentrace rozpuštěných molekul nebo iontů
* ovoviviparie - způsob rozmnožování řady skupin živočichů. Vejce se vyvíjí v těle matky a líhnou se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo vzápětí

P

* parazit - vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)
* páření – pohlavní akt, který u člověka a mnohobuněčných živočichů spočívá v bezprostředním kontaktu dvou jedinců vedoucímu k oplodnění
* patoergont - cizopasný organismus
* patologický - chorobný, nenormální
* ph - Tato hodnota udává, zda je voda kyselá, neutrální nebo zásadití. Stanoví se pomocí chemického testu, který lze koupit v akvaristické prodejně, nebo pomocí meřících papírků, jež jsou k dostání tamtéž
* paCO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak oxidu uhličitého v měřené jednotce (krev)
* paO2 - veličina označující parciální (částečný) tlak kyslíku v měřené jednotce (krev)
* pithophora - rod vláknitých zelených řas
* plakoidní šupiny - šupiny kosočtverečného tvaru s jedním zubem na povrchu u žraloků
* plankton - soubor mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí. Je potravou mnoha druhů vodních živočichů
* ploštěnka - červ nebezpečný jikrám a mladému plůdku
* ploutevní paprsky - podepírají ploutevní blánu
* ploutev - orgány ryb, paryb a některých vodních savců, jejichž funkcí je zajišťovat pohyb, hydrodynamiku a případně i ochranu
* plynový měchýř - Orgán jehož pomocí se ryba může bez pohybu ploutvemi vznášet ve vodním sloupci, klesat v něm a stoupat
* poikilotermie - neschopnost udržení stálé tělesné teploty. Vyskytuje se především u nižších živočichů
* polyp - jedním ze dvou životních stadií některých žahavců, druhým je medúza. Tělo polypů je většinou válcovité a prodloužené
* postranní čára - Orgán táhnoucí se po obou stranách těla ryby od hlavy až na ocasní násadec (někdy může být v různém stupni redukován – pozn. Překl.). Pomocí postraní čáry mohou ryby odhadovat vzdálenost, která je dělí od překážek nebo jiných ryb. Díky postraní čáře mohou ryby také třeba plavat v hejnu, aniž by do sebe narážely
* požerákové zuby - pátý žaberní oblouk s třecími a drtícími zuby, který vlastní ryby bez ozubené čelisti (např. cejn, kapr)
* prachová potrava - jemná potrava pro mladý plůdek
* predátor - (též dravec) je živočich, který loví živé živočichy a živí se jimi
* příbojová zóna - úsek pobřeží omývaný vlnami
* porodnička - speciální nádoba, kam se vpouští samice živorodek, aby porodily mláďata. Mláďata po narození propadnou mřížkou ve spodní části porodničky na její dno, kam za nimi samice nemůže

R

* recentní - žijící dodnes, žijící v současné době
* reofilní ryby - ryby žijící v proudu potoků
* roček - ryba žijící 12 měsíců
* rostrum - zobákovitý výběžek horní čelisti
* rozsivky - jsou velkou skupinou jednobuněčných fotosyntetizujících organismů s dvojdílnou křemičitou schránkou, tradičně řazenou mezi hnědé řasy

S

* saprofág - heterotrofní organismus, který ale na rozdíl od predátorů získává energii z organických látek odumřelých organismů nebo jejich částí
* sexuální dimorfismus – pohlavní dvojtvárnost
* skvrna březosti - Tmavá skvrna na zadní části břicha březích samiček živorodek. V místech skvrny březosti prosvítají tělní stěnou jikry s vyvíjejícími se zárodky
* sperma - obsah mlíčí
* spermatofor - shluk samčích pohlavních buňek
* spiraculum - stříkající otvor umístěný za okem u rejnoků
* společenská nádrž - nádrž, v níž se chová pohromadě více různých druhů ryb
* stridulace - zvuky způsobené třením jedné části rybího těla o druhou (důležitý determinační znak)
* střevní dýchání - polykání atmosferického vzduchu, kdy se kyslík vstřebá ze silně prokrvené střevní sliznice
* stopové prvky - minerály; vyskytují se ve vodě ve velmi malém množství. Například jód, železo, atd
* suchá potrava - sušené produkty pro krmení ryb
* submerzní rostliny - rostliny rostoucí výhradně pod vodní hladinou
* substrát - látka, půda pro pěstování rostlin
* symbióza - vědecký termín označující jakékoli úzké soužití dvou a více organismů

T

* teritorium - oblast výskytu určitého organismu, jež si tento organismus udržuje, značí a mnohdy brání proti vetřelcům
* trdliště – označení pro místo, kde dochází ke tření ryb či kruhoústých. Volba trdliště je závislá na způsobu života
* třecí vyrážka - rohovité kožní výrůstky nejčastěji na hlavě samců kaprovitých ryb
* tření - - druh rozmnožování ryb. Samička vypouští jikry, samec ihned nato mlíčí. Tření probíhá při určité teplotě vody na jaře
* tuková ploutev - leží mezi hřbetní a ocasní ploutví u ryb lososovitých a characid
* tvrdost vody - koncentrace rozpuštěných minerálů ve vodě
* teploměr - přístroj na měření teploty, který umožňuje pravidelně kontrolovat teplotu vody v akváriu
* termostat - regulátor teploty, jehož pomocí lze nastavit topné tělísko na určitou teplotu

U

* uniseriální archipterygium - párové ploutve prsní a břišní, vybíhající od článkované osy
* uhličitan vápenatý – bílý křemičitý minerál. Jeho vysoká koncentrace se vyznačuje tvrdou vodou
* urogenitální papila - močopohlavní bradavka; společné vyústění močové trubice a pohlavního vývodu. U samců většinou válcovitého či trubicového tvaru, u samic je na konci zašpičatěna
* užitkové ryby - ryby pro maso, rybí tuk, kaviár, guanin, atd

V

* vousky - vláknité výrůstky v okolí úst, které mají hmatovou či chuťovou schopnost
* Vytíračka – samostatné akvárium, do kterého se nasazují ryby ke stření, tj. aby se rozmnožily. Po vytření lze ve vytíračce v prvním období také odchovávat narozená mláďata, dokud jsou tak malá, že by je ve společenském akváriu mohly dospělé ryby sežrat

X

* xantofory - buňky se žlutým a oranžovým barvivem
* xantorismus – nepřítomnost xantofor; oči jsou černé

Z

* zooplankton - planktonické organismy živočišného původu
* zásobní hnojivo – hnojivo uzavřené zpravidla v želatinové vrstvě. Živiny se zněj proto uvolňují postupně delší dobu

Ž

* Žábry - dýchací orgán sloužící k získání kyslíku z vody a výdeji oxidu uhličitého
* žaberní lupínky – jsou umístěny na zadní straně žaberních oblouků a slouží k okysličování krve kyslíkem
* žaberní tyčinky - výrůstky na přední straně žeberního oblouku a slouží k filtraci potravy z vody a chrání žábry před zanesením v kalné vodě
* žloutkový vak - vak obsahující zásobu živného žloutku napojený na střevo. Vyskytuje se u zárodků a zajišťuje primární výživu než-li plůdek přejde na exogenní výživu

TOPlist
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 2   08.04.2010 21:57 Žena JJaanca [67]
Nojo, nedávno jsem založila nové akvárko, tak jsem se bavila se známým: "Nojo, cé óčko přidávám, chci tam mít nějaký lepší kobercovky, tak přidávám, ale jenom burčák. No a ještě musim pořešit filtr, zatím tam mám jen bublifuk." Musela jsem se začít smát, protože kámoška neakvaristka mi vůůbec nerozuměla smich

cé óčko: CO2
kobercovka: rostlinka co tvoří kobereček
burčák: CO2 z vody+cukr+kvasnice
bublifuk: druh filtru
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.04.2010 18:22 Žena Verča.D [2]
trošku přispěju ze svojí slovní zásoby (nebo se snažim psát co tu nebylo řečeno)

ancák, přícucka, kaktus /sameček/ - rybky rodu ancistrus
Bětka - Bojovnice (Betta)
řasožrout - rybky pojídající řasy
bubla - vzduchování
plevel - kytky a paví očka
zelí - kytky
chlupáč - řasokoule
tácek - terčovec
baculka - pořádně vypasená závojnatka
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.04.2010 16:40 Marekkt
prisavnik vcucfish .. ako mi niekto poradil ako sa vola po anglicki prisavnik .. vcucfish .. nice xD
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   08.04.2010 16:32 aikoaiko – Pořad O češtině - akvaristický slang
Akvaristický slang se objeví v pořadu ČT O češtině 17. 4. v 18:25 na ČT2.

Více zde:
www.ceskatelevize.cz/…

Spojení mateřská dovolená může leckdo pociťovat jako nevhodné, neboť slovo dovolená vzbuzuje představu volného času, odpočinku, relaxace, tedy přesně toho, čeho se rodičům malých dětí obvykle nedostává. V Ústavu pro jazyk český se dozvíme, kde se toto označení vzalo. Hostem pořadu je herečka Veronika Žilková. S profesní češtinou si prohlédneme akviško neboli akvárium. Odpovědna poradí, jak správně vyslovovat název pokrmu segedínský guláš.

Starší reakce

 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   15.11.2009 07:57 Muž Feferonek ® [14] - Amerika
krunýřovci=přícucky :-D
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   14.11.2009 22:56 Muž Sid [6328] - RostlinyRe: gupka
Kýbl = akva do 30 l?!
S tím jsem se ještě nesetkal. :)
U nás se takové nádržce říká plivátko! :-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   14.11.2009 22:32 Muž gupka [2] - Chovám tři thorakáty, jednoho peřovce a dva Trnovce Egemanovy
kýbl-maly akva(do30l) ;-) ;-) ;-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   14.11.2009 06:22 luckyluck
taky jsem chtěl něco přidat:
tlamy-tlamovci
trophíci-ryby rodu tropheus
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 22:47 janoxx
Já říkám svý Bettě bojovnici prostě Betyna, ale manžel jí říká Blažena nebo Bláža (nevím proč) a ancistrusům říkám cucáci.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 22:42 Žena Kačulka [0]
Moje mamina říká Přísavce thajské "Anča bordelářka" :) ,vždycky prohrabe půl akvárka,pak se schová a dělá že tam vůbec není,že to určitě udělal někdo jiný...Vždyť ona je přeci holka hodná stydim .
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 21:09 Žena kikuška [24] - Raci, krabi, krevetky – slang
Ještě mě napadlo: pupíčci=mláďata živorodek
špargl=kabomba
vířivka=vnitřní filtr
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 20:21 Muž Jirkatt [12]
Ramirezka - indián
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 19:30 Muž Johan [4788] - RostlinyRe: aiko
Zapomněli sme tu na blechy. (plankton) :)
kobercovky: nízké rostliny tvořící husté porosty
stonkovky: rostliny s lodyhou na které jsou listy
špek: je nejen vzácná ryba, ale i vzácná rostlina
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 18:55 Muž pancéřníček [168]
šnečí ulita-bouda,barák,budka
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 18:17 Reticulatus
živorodka lesklá - leskloš
tetra křivopruhá - hokejka
kvasinkovač - demižón
mečovky - bajoneti
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 17:15 Žena Imii [44]
Žužlák - ancistrus
Kraken - moje samičky od pancéřníčků (kamarád neakvarista se o nich takto vyjádřil :-D )
Talíř, placka - terčovci
Plevel, kytí - rostliny
Drahej s*áč - vnitřní filtry co moc honí vodu a prd filtrují
"Žak" - krevetky :-D
Princezna - dlouhoploutví ancistrusové
Ještěrka - žebrovník Waltlův
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 16:57 Muž pepis [15] - Cichlidy
diskanti - terčovci ( pro mě především pestrý barvy ) X-)
ancistrus - šplhoun
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 14:14 Žena Eliška [37] Re: Danila
Danilko rozšlápnutý pomeranče mě fakt pobavily :-D

Já svým nenažraným rybičkám říkám piraně, rostlinkám plevel, čichavci jsou čmuchavci, panague maccus jsou chlupáči.
Čtverzubci byli bublinky nebo balónky... Jsou toho mraky :-D
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   13.11.2009 14:06 Muž Barney [61]
Vrtule, tak říká známý piskořkám věžovitým. :-D
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:53 Muž avast [49]
Taky přispěju..

Napadaj mě:
echináče - Echinodorusy
nenažranci, trhači - všecky rybky; to trhači vymyslel můj táta když viděl jak se rvali o patentky.. :)
perleťáci - požívá se např. u Čichavce perleťového, Kančíka perleťového atd.
louže - většinou název pro malou nádrž

A už mě toho nějak víc nenapadá.. Kdyby mě ještě něco napadlo, tak to zítra napíšu na papír a až přijdu domu, tak lapnu do sedačky a napíšu to sem..
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:37 pansuu Re: Danila
Naši kluci říkaj Přísavce thajský AUTOBUS coze
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:33 Muž keyrumek [2]
Moje přítelkyně pojmenovala zase Piškorky věžovité - piškvorky , Lorikárie kopinatá - Lóra :-) .
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:28 Žena ustavprochore [565] Re: Yirka
Občas se v akváriu i "štětka" objeví. :-D (Druh řasy.)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:22 Žena Kalupinka [32]
Cherryna - krevetka red cherry
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 22:10 Muž Yirka [8737] Re: Romy
A když už jsme u toho "š", tak existují také šnekáči.
Vyzkoušejte
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 21:51 Muž Romy [1818] - Cichlidy
Nevím,jestli to tu už nebylo,ale ten,kdo má,,špeky",netrpí nadváhou :-D ,ale má vzácné,špatně se množící,nebo jinak zajímavé ryby.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 21:47 MatroneK – Slang
Čtverzubec trpasličí - vzducholoď
Gavůnek Connin - banán
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 21:23 Žena Kalupinka [32]
Plovoučky - plovoucí rostliny na hladině
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 21:16 Žena ustavprochore [565]
Ještě mi tu chybí "honič vody", jen nevím, jak to nějak slušně popsat... :) Nevhodný filtr, co dělá velký proud v akvárku???
Jo a ještě "zelenina" - rostliny.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 16:30 Žena kikuška [24] - Raci, krabi, krevetky – Slang
My doma říkáme ancistrům hubáci nebo hubáčci ;-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 1   12.11.2009 16:00 Žena Danila [4486] - Sumci
pangáči - sumeček žraločí
barýci, baryni - krunýřovci rodu Baryancistrus
panáci - Panaque nigrolineatus
antény - anténovci
gibíci, giboušové - krunýřovec síťovaný
skubáci, skobini - krunýřovci Scobinancistrus
rozšlápnutý pomeranče, placky - terčovci
skleňáci, páteře, kostry - sumeček sklovitý
žlutá bestie, mrcha žlutá - přísavka thajská
ponožka pruhatá - sekavec thajský
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 15:53 Muž Rexistens [16]
Přitelkyně začala říkat ancitrusum Evženi, tedy jeden Evžen. Nejak se to v mem okoli i chytlo, nebot kamrad si v akvaristice chtel koupit dva Evzeny;)
Ještě jsem slyšel od lidi v mem okli co maji akva:

Čumák - čichavec
Zebra - parmička čtyř pruhovana
Svině pruhovana - danio
Neošky - neonky
jetel - rostlinky

Když měl bratr akvário, tak občas použival frazi: "Zas se mi tam udělala ta kur*a" - myšleno řasa ...
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 15:25 Ivulik1 Re: VF
VF napsala: odchovna ryb- rybárna
Nebo taky vodarna :)
Ancik, Otik, kytky, plevel, bublifuk jsou asi nejcastejsi. Pak jeste patentky, to asi neni odborny vyraz (nevim) :)
Helenky - sneci Clea Helena
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 15:19 Žena Snowy [24]
Vrtulníčci - čtverzubci trpasličí ;-)
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 15:11 daniska
malachitka - malachitová zeleň, léčivo
metylenka - methylenová modř, léčivo
uhličitanka - UT, uhličitanova tvrdost vody
slepá hladina - nežádoucí povlak na hladině, řasy, mastnota z krmení
zlatky - zlaté rybky, závojnatky


 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 15:07 Žena VF [1] - PlžiRe: aiko
Na te pořad s ebudu učitě dívat :)
abych taky přispěla:
black molly- mollyna, kominíček
skalára- šipka
čichavec- čichoun, čmuchač
ancitrus- antracid, cumel
mečovka- xipho
terčovec- placka, talíř, disk
danio- zebřička
parmička černopruhá- SAE
velké akvárium- vana, bazén
rostliny- kytky
akvarijní kameny- šutry
odchovna ryb- rybárna
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:57 Muž traktorysta [26] - Labyrintky
"SAE" (čteno jako esáéčko) - Parmička černopruhá - jedna z nejužitečnějších ryb v akváriu, požírá řasym - v mladém věku se živí výhradně řasami.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:52 Muž matlala [798] - Rostliny
Taky používvám
kryptošky-rostliny rodu cryptocoryne
HM-synonymumn pro Hemiantmus micranmoides pro Hemiantmus micranthemum
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:48 Žena Kristýna [72] - Raci, krabi, krevetky
Sesina - Limnophylla sessiflora
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:37 Muž Moucha [1429] - Raci, krabi, krevetky
egerky = sp. egeria
HC= Micranthemum callitrichoides 'Cuba'
echináče = sp. echinodorus
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:33 pansuu Re: Kristýna
Tak držkolez je úžasnej palec palec palec
Už jsem použil výraz Zrádná květena- Werich, Sůl nad zlato.
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:30 Muž matlala [798] - RostlinyRe: Moucha
no spíše to znám jako burčák(myšleno nápň voda+cukr+kvasnice).

Jinak já akva říkám taky akva, akvarko, akviško, občas nádrž, ... na víc si už si nevzpomenu. Taky mě ještě napadá slovo artemka (mšleno artemia salina na krmení, ale to my známe).

EDIT:Moucha napsal: jeste Otík = Krunýřovec jednopruhý
Nebo náš učitel Otýpka, neboli Otík, tak se tomu spolužáci chlámali, shodou náhod taky akvarista :-D
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:30 Muž Moucha [1429] - Raci, krabi, krevetkyRe: Kristýna
jeste Otík = Krunýřovec jednopruhý
vykříčníkovky = Rasborka skvrnoocasa
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:29 aiko Re: kreten
V každém slangu neznají všichni všechno, mladí a staří mají jiná oblíbená slova. Napište, co používáte vy. Co je prosím ta chcípačka?
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   12.11.2009 14:27 Žena Kristýna [72] - Raci, krabi, krevetkyRe: daniela
kytí - akarijní rostliny
(placky - tak tím si nejsem jistá, myslím, že se jedná o Terčovce)
Existuje mnoho zkratek názvů ryb, jak již bylo řečeno, jen mě napadá, já používám:
Pancéřák a Pancík - Pancéřníček
Ancík, Držkolez, Anc - Ancistrus

Ale většinou se pro srozumitelnos mluví celkem normálně...si myslím já.

+ Přidat reakci


Žádná předchozí stránka
Přejít na další

[1] 2

Zpět na obsah sekce Ostatní • Zobrazeno 5484x

Máte připomínku nebo nápad? Napište nám vzkaz do redakce nebo s námi diskutujte.
© RYBICKY.NET - https://rybicky.net/forum/12412-slang-akvaristu